100% förnybart dödar svenska landskapet

100% förnybart dödar svenska landskapet 1

Av gästskribent B. Stymer

Målet om 100 procent förnybar elproduktion har antagits av riksdagen i juni 2018 (2017/18:NU22) och härrör från den tidigare energiöverenskommelsen 2017 i vilken L och SD inte deltog och där nu också M och KD vill ändra överenskommelsen vilket innebär att överenskommelsen inte stöds av en majoritet i riksdagen.

Enligt Energimyndighetens analys ER2019.6. leder målet till att år 2040 lämnas 100TWh av vindkraftverk. Med nyaste modellen från Siemens på 8 MW krävs då 57000 st.

Just nu finns det 4 099 (2019-2020). Så det kommer att byggas 52901 nya verk som trots detta antal inte kan ge leveranssäker el när det inte blåser.
Om alla byggs kommer det inte att finnas en enda plats i Sverige som inte har skövlats av dessa fruktansvärda maskiner. Det kommer inte att finnas en enda människa utanför städerna som inte störs av vindkraftverken. Vi får ett helt nytt Sverige. Ett Sverige som ser ut som en soptipp.

Jag motsätter mig detta Sverige. Jag är beredd att slåss för att det Sverige inte kommer att drabba mig och de mina.

Av erfarenhet vet många av oss, vi, att svensk lag inte skyddar oss fast det är syftet med en lag.
Portalparagrafen i Miljöbalken förbjuder entydigt att dessa maskiner får köras i Sverige. Landets rättstillämpning struntar helt sonika i förbudet med hänvisning till en ”stor nytta”. Men när man frågar stat och myndigheter efter bevis för denna stora nytta blir svaret ”vi vet inte”. Faktum, som lätt kan kontrolleras, är att el från vindkraftverk aldrig har utnyttjats i landets stora överskott av CO2-fri el utan alltid har slumpats bort till utlandet, medan vi elkonsumenter tvingas betala subventionerna trots det. Men nu när kärnkraftverken skall stängas skall subventionerad el från vindkraftverk ersätta den leveranssäkra elen från tidigare kärnkraftverk.

Även EU-Maskindirektiv förbjuder att vindkraftverk ens får kunna skada människor.
Det förskräckliga svaret på frågan, varför inte gällande lag och bestämmelse kan skydda medborgaren, är att svensk rättshantering utövas på befallning av politiker trots att det strider mot grundlagens bestämmelse om opolitiska domstolar.

Den 17.3.2011 gav regeringen genom minister M. Olofsson helt enkelt order I 6 till domstolarna att direktivets bestämmelser inte fick ingå i den rättsliga prövningen av tillstånd för maskinerna. (vindkraftverk).

Sådant lagtrots möjliggörs av det faktum att själva ordalydelsen i lag inte gäller i Sverige så som det gör i andra rättsstater, utan här gäller s.k. förarbeten, hur det var tänkt när lagen skrevs. Det medför självklart alltid godtycke och leder till att den som skall lyda lagen aldrig vet vad han skall lyda annat än det som de som har tolkningsföreträde påstår gäller. Att denna rättshantering strider mot EU:s rättstillämpning är också en tolkningsfråga i Sverige.

Regering Reinfeldts minister M. Olofsson har de facto utsatt svenska befolkningen för den största skada sedan Karl XII:s tid, inte bara genom ett otroligt stolligt köp av skrotfärdiga Nuon utan även genom att tillåta utlänningar att sätta upp vindkraftverk i Sverige och därmed tvinga oss elkonsumenter att skicka miljarder till t.ex. kinesiska staten i form av elcertifikatavgift då kineserna nu äger 80% av all vindkraft i landet.
Varje gång en lampa tänds i Sverige tickar pengar iväg till Kina, tyska eller engelska pensionsfonder m.fl. Vilken nytta för klimatet blir resultatet av detta tvång?

Alla myndigheter är skyldiga att lyda regeringens order att inte tillämpa lag i regeringsdirektiven.
Så går det till i rättsstaten Sverige.
Att slåss betyder därför att få hela svenska staten, politiken, myndigheterna, polisen, t.o.m. kyrkan mot sig.
Hur lätt är det? Vem vågar det?

Vi får inte ens debattera offentligt i media påståendet om förestående klimatkatastrof, förorsakad av att livets gas CO2 ökar i atmosfären, ett påstående som är själva grunden för att politiken vill förändra Sveriges landskap. Ingen av oss vill debattera pågående klimat utan enbart debattera om CO2, denna pyttelilla mängd livets gas i atmosfären, i storleksordning som 13 förhåller sig till en miljon, som mänsklig verksamhet släpper ut, debattera om den lilla mängden kan skapa en klimatkatastrof. Vi vill debattera varför vi måste godta att hela Sveriges landskap skövlas för att undvika en katastrof som aldrig har genom vetenskapliga försök bevisats kunna inträffa utan som bara är gissning av FN, IPCC om framtida klimat, gissning av en förening där de flesta är korrupta politiker.

Vi har förgäves begärt denna debatt i åratal. Är det överhuvudtaget lönt att vänta på den? Att vänta till dess vårt Sverige är en soptipp?
Jag tror inte att det lönar sig att vänta. Vi måste göra någonting nu för att rädda oss i vårt landskap.

Göra vadå?

Slåss?

Hur då?

Gäller inte här reglerna för självförsvar när man hotar oss till livet, när man vill döda allt levande i vår natur?
Gäller inte då rätten att försvara sig med våld?

B. Stymer