Fascistfasoner

Fascistfasoner 1

Dagens gästskribent är B. Stymer.
Regeringens fascistfasoner hör inte hemma i vår demokrati.

Ett flertal gånger har jag informerat om att EU tvingat Sverige att efter 9 års vägran ge allmänhet medbestämmande i frågor som rör deras miljö enligt MKB-direktiv som gäller som lag även i Sverige och som därför ändrat Plan – och bygglagen i Riksdagsbeslut 21.6.2020 CU24 ”ett MKB-projekt som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning”.

På fråga till regeringen svarar den att ändringen gäller även för vindkraftverk men att allmänheten inte får delta i den detaljplaneläggningen.

Man baxnar över den svenska regeringens fascistiskt oförskämda svar som naturligtvis inte får gälla i vår demokrati. Men den oförskämdheten har en verklig grund i den politiska vantolkningen att en klimatkatastrof orsakas av livets gas CO2. Hela den vanställda politiken om det ”gröna” samhället står och faller med utbyggnaden av vindkraftverk. Hela den politiken stoppas om vindkraftverk stoppas.

Regeringen vet, eller borde veta, att berörd befolkning motsätter sig vidare utbyggnad av vindkraftverk därför att de fått erfara den katastrofala skövlingen av deras natur med en mördad mångfald och närboendes skada på liv och hälsa.

En anmälan om brott mot EU-fördraget att ett direktiv både skall gälla och inte gälla kommer att lämnas. Under tiden måste den berörda svenska befolkningen fortsätta att hävda sin medverkan i kommunernas planläggning av områden för vindkraftverk.

V.g. skicka de svar ni får från kommunen som bevis för tillämpning av direktivet till valab@helgaro-liv.se