Demokraterna överger demokratin

Demokraterna överger demokratin 1

Det demokratiska inslaget i den amerikanska republikens politiska ordning är utan tvekan senaten och representanthuset. Presidentposten och dennes kabinett är en följd av republikens tillämpning av Montesquieus maktdelningsprincip, där Supreme Court är dess tredje ben.

Media förutsätts vara den politiskt oberoende fjärde statsmakten, men det har tillkommit efter Montesquieus tid. I Sverige, som inte har denna maktdelning, kallas media för den tredje statsmakten. I praktiken har vi bara en statsmakt, regeringen med carte blanche från riksdagen och media, den av skattemedel avlönade maktmegafonen.

I USA, liksom i vår svenska och andra demokratier är parlamentet (kongressen) den lagstiftande församlingen. Detta kan amerikanska presidenter tillfälligt runda genom att utfärda dekret kallade Executive Order, EO. Dessa gäller omgående, men kan förkastas av kongressen.

Traditionellt har presidenterna varit återhållsamma med EO. När Obama tillträdde utfärdade han en på första dagen, Trump utfärdade två. Men Biden utfärdade nitton! Han har dessutom oförskräckt fortsatt i liknande tempo. Lagstiftningsarbetet i kongressen, där demokraterna har majoritet, har i det närmast upphört. Demokratin har upphört!

I Sverige försöker sig sossarna på samma manöver! Regeringen har fått riksdagen med sig på att stifta en pandemilag som ger regeringen hittills okända befogenheter i fredstid. Med den lagen på plats kommer de nu, vecka efter vecka med nya tolkningar och nya utvidgningar av tilldelade befogenheter.

Den naziststämplade oppositionen sitter tyst och verkar inte förstå att demokratin vittrar sönder, nej den krossas i det socialistiska maskineriet där fundamenten för demokrati och frihet förvandlas till grus och aska!

Som parentes kan nämnas att Biden i det närmaste upphört att representera presidentämbetet och att detta nu utförs av vicepresidenten Harris. Källor uppger att Biden vid sidan av att underteckna EOs ägnar sig åt TV-spel. Världens mäktigaste stat är nu en fullriggare för lösa boliner. Utan befälhavare, ingen känner dess kurs.

Går Sverige samma väg, när regeringen besvarar alla frågor med brunsmetning av frågeställaren? Vad blir efter detta den svenska kursen?