Fakultativ Rösträtt

Fakultativ Rösträtt 1Dagens gästskribent är Lars E Korse.

Jag är jurist, konstnär och västgöte. Det är riksdagsval nästa år 2022. Känner alla till att rösthemligheten är fakultativ, frivillig? Frågan berör mig som jurist. Detta är vad som gäller enligt svensk rätt.

Röstning regleras speciellt i Vallagen, som gäller val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. 9 september 2018 var det val till riksdag, landsting och kommun. 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Dessa val ägde alltså rum nyligen. I Regeringsformen (från 1974) 3:1 står följande. ”Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.” Men Regeringsformen och Vallagen kompletteras av praxis. Rösthemligheten är inte obligatorisk visar prejudikatet ”Fallet Stig Östlund” Valprövningsnämnden, VPN, år 1994 nummer 30. Enligt nämnda rättsfall är det frivilligt att rösta hemligt, ”Öppen röstning” är möjlig. Detta är gällande rätt i Sverige.

Jag har förgäves kontaktat media, inklusive TV:s nyhetsredaktion. Media önskar inte informera allmänheten om att öppen röstning är tillåten. En person på TV:s nyhetsredaktion har i telefon sagt till mig, att TV vägrar att upplysa tittarna om att det är frivilligt att rösta hemligt. Därför har jag vänt mig till Fri Debatt för att  larma om, att öppen röstning går för sig.

Det är naturligtvis ur demokratisk synpunkt en stor skandal, att man tiger om att rösthemligheten är fakultativ. Enligt min åsikt bör riksdagen göra ett uttalande om att öppen röstning. alltså röstning på annan plats i vallokalen än bakom valskärm, är en frihet och en rättighet som vi har i vårt land.

Öppen röstning ska ske diskret, så att det inte är fråga om valpropaganda i vallokalen. Sådan propaganda är i lag förbjuden. Men var går gränsen mellan valpropaganda och tillåten öppen röstning? Detta måste klargöras ordentligt. Tyvärr verkar inte valförrättarna känna till rättsinstitutet fakultativ rösthemlighet. Det är en miss i den kurs valförrättarna utbildas med. En offentlig debatt i media om rösthemligheten måste startas, i god tid före valet år 2022.