Det mesta är inte förklarat, ännu

Det mesta är inte förklarat, ännu 1

Far och son Connolly, Michael och Ronan, har ansträngt sig för att förstå hur atmosfären fungerar. Jag har läst deras föredrag i pdf-form som finns här, mer av deras arbete här. De har främst studerat data från väderballonger och jämfört med känd vetenskap för att förstå hur atmosfären fungerar. Fördelen med väderballonger jämfört med alla andra metoder, som ARGO-bojar i havet, mätning på land och satelliter, är att man kan få mätdata från vilken höjd man vill upp till 35000 meter över havet, OCH alla höjder däremellan. Det har Connollys utnyttjat i sin analys.

De ägnar mycken tid åt att redovisa temperaturgradienter genom atmosfären, vid olika tider på dygnet och året. Temperaturen avtar i snitt med 6,5°C per kilometer i höjd. Men det gäller inte uniformt ända ut i rymden. De ställer frågan varför man inte mer problematiserat det faktum att det ovan Tropopausen, i Stratosfären vid 20000 – 35000 möh. blir varmare, precis där ozonlagret finns. De menar att ozonet värms av det infallande solljuset. Man brukar väl hävda att ozonet skyddar mot det energirika ultravioletta ljuset.

Där får jag en undran om kanske ozon är det enda som kan kallas för växthusgas? För jag drar mig till minnes att Fourier 1824 menade att luften som omger Jorden inte kan jämföras med ett växthus. För att den jämförelsen ska vara riktig måste luften någonstans bli solid och fungera som en konvektionsbarriär, precis som glaset i ett växthus. Jag undrar naturligtvis varför ozonet har högre koncentration, dels just där och dels varför det inte blandar sig väl med de andra gaserna i atmosfären, som man antar att gaser gör?

Alla är ense om att en kall kropp eller kall ström inte kan värma en varmare, undantaget von Platens kylskåp som har en kompressor och förångare som gör processen möjlig, liksom moderna värmeväxlare. Mitt antagande är därför att när energi strömmar/strålar ut från Jorden bromsas utstrålningen av ozonlagret. För om ozonet inte blandas fullständigt kan man anta att det utgör något slag barriär.


Nu är detta mina egna hastigt påkomna spekulationer. Andra kanske tänkt likadant och teorin har blivit förkastad. Men jag har inte hört om det från annat håll. Åter till Connollys.

Genom en sammanställning av mätdata och jämförelse med beskrivna mekanismer som transporterar värme ut från Jorden har Connollys förutspått att det finns en ännu obeskriven mekanism som förklarar de ofullständiga förklaringar som hittills redovisats.

De jämför med energitransfer i klassisk mekanik, nämligen den vanliga ”Newtons vagga”, den med ett antal stålkulor upphängda så att de rör vid varandra. Om man lyfter en kula i änden av raden och släpper den så kommer den att knuffa ut den sista kulan i andra änden av raden, men inte flytta kulorna däremellan. En energiöverföring har ägt rum.

Connollys förutsätter att en liknande energiöverföring kan ske i gaser som atmosfären. En energiknuff vid jordytan knuffar ut motsvarande energikvanta vid troposfären utan att mellanliggande molekyler värmts av energin. De kallar det Pervektion, efter latinets per = genom och vektion = buren, istället för Konvektion = buren med. Det vill säga att energin aldrig blir en del av fysiska materien, den släpps bara igenom. Från troposfären strålar sedan IR-energin ut i rymden.

Utan denna energitransport går det inte ihop, säger de, transportkapaciteten är för liten, vilket IPCC noterat. Men den värme som IPCC postulerar ska bli kvar, har ju vid mätningar visat sig inte bli kvar. Alltså måste det finnas något som transporterar bort värmen.

År 1919 publicerade Albert Einstein ett arbete där han undersökt de IR-aktiva gaserna H2O, CO2 och CH4, alltså vattenånga, koldioxid och metan. Han konstaterade att de avger sin upptagna strålning i samma takt och energimängd som de tagit emot den, kvanta, och är en grundsten i kvantfysiken. För det fick han Nobelpris 1921. Connollys menar att Einsteins ekvation också visar att dessa gaser är växthusgaser och att de på grund av sin ljusinitierade strålningskomponent påskyndar transporten av infraröd värme i en omgivning med temperaturgradient. De behåller inte värmen som IPCC påstår, de hjälper till att transportera bort den! Jämna ut temperaturen, i överenstämmelse med termodynamikens lagar.

Om man tillämpar Einsteins upptäkt så som Connollys gjort, inser man att koldioxid inte är regulator av den globala temperaturen. Det finns likheter med det resonemang som Håkan Sjögren förklarat på Frihetsportalen. Jag är inte redo att skriva under på Connollys resonemang som den slutliga lösningen på hur klimatet fungerar eller vad som kan kallas växthuseffekt och växthusgas.

Men jag drar mig till minnes att min lillebror för cirka 50 år sedan, han måste ha varit mellan 10-15 år gammal, hade en fundering om hundars luktsinne. Han hade noterat att det går alldeles för fort när man öppnar en behållare med hundmat för att en doftmolekyl ska hinna röra sig från den doftkällan till dess en hund reagerar på doften, för att den enskilda molekylen ska kunna förflytta sig så snabbt. Han funderade på om det finns något slags knock-out fenomen där en doftmolekyl här, slår ut en doftmolekyl borta hos hunden utan att den doften måste resa som en komplett molekyl. Lite som teleportering eller pervektion, en kvantfysikalisk mekanism som vi inte ännu känner tillräckligt väl.
Fortsättning om olika teorier följer.

EDIT: Hade i hastigheten skrivit att Einstein fick två nobelpris. Det var fel, han fick bara ett, trots att han la fram två arbeten i nobelprisklass.