En skånsk historia

En skånsk historia 1

Jag försöker sammanfatta (jag har tillgång till fler detaljer i ärendet) ett skrämmande fall av myndigheters maktmissbruk i Skåne. Vid Ringsjön mitt i Skåne finns ett sommarstugeområde som varit bebyggt sedan åtminstone 1930-talet. En familj som äger en stuga från 1939 på fri strandtomt har begärt att få riva nuvarande stuga och bygga ny på annan plats på tomten, lite längre från stranden.
Kommunens miljö-ekolog med mera var där och tittade utan att meddela familjen.
Därefter meddelades avslag.

Överklagan
Familjen överklagade. Då framkom att tjänstemannen ansåg att de höjt marknivån olovandes, anlagt en infart till tomten olovandes, att tomten var för ovårdad, att det nya huset skulle hindra allmänheten från tillträde enligt strandskyddslagens regler, samt att den trots allt bebyggda tomten nu klassats som lucktomt inom sommarstugeområdet (det vill säga obebyggd och i princip en allmänning). Dessutom belades familjen med vite på ett par hundra tusen kr. om de inte återställde tomten till ursprungligt skick. Inget av tjänstemannens påståenden om olovliga ändringar av tomten var sant.

Högre instans
En överklagan till Länsstyrelsen resulterade i att en tjänsteman besökte tomten sent i december och konstaterade att trädgårdsmöblerna behövde målas och dessutom flyttas närmare huset för att inte ge allmänheten ett ianspråktaget intryck. Även trappen till huset behövde åtgärdas. Huset, en möblerad sommarstuga, gav i decemberljuset ett obebyggt intryck och liknades vid en bod. Länsstyrelsens tjänsteman kunde dock konstatera att inget av den kommunala tjänstemannens påståenden om olovliga ändringar var sant. Det blev avslag igen.

Trots framförda önskemål om att få närvara vid tjänstemännens besök har dessa önskemål inte beaktats. Att ett hus man önskar riva och ersätta med nytt inte är underhållet till bästa skick får anses normalt. Detta borde enligt vanligt folks logik tala för ett bygglov, inte emot.

Ny Ansökan
Förnyad ansökan och denna gång med syn av nämndens ledamöter visade att nämnden inget kunde göra åt de beslut som fattas av deras vilde till tjänsteman. Några verkade även rädda att stöta sig med personen.

Negativ Särbehandling
Detta är alltså en sommarstuga på en tomt i ett sommarstugeområde där tomterna ligger mot varandra gräns vid gräns och alla andra tomter har utsläckt strandskydd utom denna. Tillgängligheten till sjön är i det närmaste obefintlig på grund av myckenhet sten som kom i dagen vid sjösänkningen på 1800-talet.

Värdeförlust
Utan strandskyddsbegränsning och med ett normalt bygglov skulle tomten vara värd cirka 4 miljoner kr. enligt en jämförelse med omkringliggande fastigheter. Idag är den närmast värdelös, helt och hållet på grund av ett administrativt beslut fattat av en maktfullkomlig tjänsteman. Dessutom med hot om vite.

Rättsosäkerhet
Hela processen med insnävningar och begränsningar i äganderätt och brukanderätt av enskild egendom via påhittade årtal för ena eller andra aktiviteten, avstånd till vatten eller husknut, ianspråktaget intryck med mera, drivs av kriminella tjänstemän med en aktivistisk agenda. Politiker, både lokalt, regionalt och på riksplanet måste säga ifrån och i flagranta fall som detta avskeda vederbörande på grund av tjänstefel och maktmissbruk.