Jungfrun och arvsynden

Jungfrun och arvsynden 1

Inom den kristna läran finns olika syn på arvsynd, på engelska original sin. Den finns inte omnämnd i Bibeln, men kan anas i Romarbrevet. Kyrkofadern Augustinus var den som runt år 400 bestämde att alla människor föds med Adams synd för syndafallet i Edens lustgård. Denna synd är som de flesta noterat starkt kopplad till sexualitet. Den katolska kyrkan mildrade sedan det budskapet och i den östliga ortodoxa kyrkan är arvsynden inte heller något framträdande drag.

Men i den lutherska läran och kanske allra mest inom calvinismen är arvsynden sträng. Numera är ju Svenska Kyrkan knappast luthersk mer än till namnet längre. Präglad som den är av liberalteologiska strömningar. Liberalteologin försöker basera sig på förnuft och vetenskap, åtminstone mer än dogmatisk och bokstavlig barnatro.

Därför har inte arvsynden någon framträdande plats i liberalteologi. Ett barn är alltså utan synd, åtminstone utan arvsynd. Detta synsätt underlättar om man vill upphöja ett barns ord till högsta sanning. Det oskuldsfulla barnet är ju utan egen synd. Därför är det närmast riskfritt, ja rent av ett vinnande argument, att föra fram en ung flicka som sanningssägare, om hon är ”ren”.

Det är svårare med pojkar, de är ju av naturen lortgrisar och orena tankar bär de ständigt på. Män är djur, om du minns. Människorna har aldrig varit bättre utbildade än idag. Men på något sätt verkar de mindre upplysta än någonsin. När en jungfru som varnar för koldioxidens syndiga och farliga effekter får hon av dessa oupplysta genast hjältestatus och helgongloria. Vissa kyrkoföreträdare vill till och med tro att hon är den nya Jesus.

Vi vuxna och gamla människor har enligt kristen tro utan tvivel samtliga hemfallit åt synd, minst en gång. Och det räcker för att vi ska vara tvingade att bekänna våra synder och be om guds nåd för att vi ska kunna upptas i paradiset och erhålla evigt liv. Det är därför de koldioxidreligiösa vill tvingas oss att tillbedja jungfrun av CO2 och göra henne till viljes. Hela världens frälsning tycks avhängig vår botgörelse.

De klimathotsreligiösa kan inte skilja på sin egen tro, tillbedjan till jungfrun av CO2 eller Jungfrun i sig, som person. Att kritisera deras tro är i deras ögon att skända Den Heliga Jungfrun av CO2. Den uppmärksamme läsaren känner igen sådan absolut religiositet från andra religioner och tillbedjan.

Vi kan låta dem hållas, eller så kan vi avslöja denna klimathotsreligion för den lögn, det falsarium och bedrägeri det faktiskt är.