Koldioxid, del 1

Koldioxid, del 1 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer, del 2 publiceras imorgon måndag.

CO2 kan inte värma jordens atmosfär till katastrof.

Bevis

1

Fotosyntesen 6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2

är grunden för allt liv på jorden. Se hur CO2 med hjälp av solen bildar O, syret, utan vilket vi omedelbart dör. Tar vi bort CO2 ur atmosfären så tar vi också bort syret som är nödvändig för oss människor.

2

Delen mänskligt utsläpp av CO2 i hela atmosfären är alldeles för liten för att orsaka katastrof. Någon miljondel CO2 av atmosfären är orsakad av mänsklig verksamhet.

Så lite som 4 av 100 procent av hela atmosfären består av CO2.

Så lite som 0,0015 av 100, 15 tusendelar, av den lilla delen, 4 hundradelar, av CO2 i atmosfären orsakas av mänsklig verksamhet.
Kan det vara så svårt att fatta att den försvinnande lilla delen mänskligt utsläpp av CO2 inte kan värma hela atmosfären till katastrof? Är beviset ovan så svåra att förstå? Kan man inte förstå detta så hjälper kanske läkarvård.

Fakta 1

Att människan tillför CO2 till atmosfären är obestridligt, men vad gör det för skillnad för CO2-halten i hela atmosfären? Det korta svaret är, ingen! Halten koldioxid i atmosfären bestäms helt och hållet av partialtrycket för CO2 i haven, enligt Henrys lag. Partialtrycket bestäms av vattnets temperatur, som i sin tur bestäms av solen. Solens aktivitet varierar och därmed varierar även solinstrålningen till jorden. Utjämningen av CO2 i haven sker med en viss eftersläpning om max tio år, beroende på trögheter i systemet. Det upptag av CO2 som växter på land gör spelar ingen roll alls för helheten. Inte heller den väsentligt mer omfattande fotosyntes som sker i haven spelar någon roll för totalen.

Fakta 2

Minskad molnbildning har enligt forskaren Svensmarks experiment lett till varmare atmosfär. Molnbildningen påverkas av jordens bana runt Solen, av inkommande kosmisk instrålning som ger molnbildning och nederbörd och jordens dragningskraft på atmosfärens massa som dras nedåt och värms.

Fakta 3

Naturligtvis ändras klimatet ständigt, har så gjort i miljarder år och kommer alltid att göra det. Men frågan är inte ATT klimatet ändras utan VARFÖR det ändrad och om mänskligheten kan ändra detta faktum.

Fakta 4

Självklart har mängden människors verksamhet påverkat Jordens väder genom att bl.a. hugga ned träd och konstbevattna grödor och skapat öknar som påverkar väder. Så bildades kulturöknarna och deras vädersystem runt Medelhavet, runt Eufrat och Tigris tvåflodsland, runt Indus i Pakistan. Den skövlingen pågår nu även på Bortre Indiens öar, i Brasilien i Sydamerika, o.s.v. Skogarna bildar moln och regn och sänker atmosfärens temperatur.

Forskaren Ole Humlum anger på site Climate4you: Oktober 2022:

Temperaturen stiger med 0,017 grader/år i genomsnitt sedan 40 år, vilket betyder att den globala värmen blir lägre än Parisavtalet 1,5 grader år 2100.

* Havsnivån stiger med 1-2 mm/år. Det blir en höjning med 8-16 cm år 2100.

* Haven har värmts 0,07 grader i vattenlagret över 1900 meters djup.

* Förändringarna i atmosfärisk koldioxid följer förändringarna av den globala temperaturen som följer på förändringar i havsytans temperatur.

* Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av minskade växthusgasutsläppen under covidepidemien 2020 – 2021. Naturliga sänkor och källor uppväger vida mänskliga bidrag.

Fakta 5

Det finns inget forskningsbevis för att mänskligt utsläpp av CO2 kan värma Jordens atmosfär till katastrof, däremot finns verkligt forskningsbevis för att CO2 inte kan värma atmosfären till katastrof. Läs professor Gösta Petterssons Falsk alarm.

Slutsats:

Mänskligt utsläpp av CO2 påverkar inte Jordens klimat.

Men det stora antalet människor påverkar Jorden bl.a. med deras stora mängd mänsklig avföring som bokstavligen hotar livet på Jorden så som det just nu gör i Sverige bl.a. i Riksgränsens fjällstation och översvämning i Åre.

Till läsaren:

Är det fel på ovanstående?

Vad är fel? Skriv till mig valab@helgaro-liv.se

Kopiera ovanstående . Be vänner och bekanta kommentera ovanstående. Låt barn och ungdomar läsa det. Prata med barnen om det.

Är det viktigt?

Ja! Därför att politiken av ren okunnighet avser att utnyttja påståendet om katastrof till att tvinga hela befolkningen in i en fasansfull ”grön” framtid.