Politiska Hädelser 2 – orsakade av individens rätt till det egna livet

 

Politiska Hädelser 2 – orsakade av individens rätt till det egna livet 1

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades tidigare på Frihetsportalen 2020-05-07.

”ALLAS LIKA VÄRDE” BYGGER PÅ EN FELÖVERSÄTTNING, SOM SEDAN FYLLTS MED FALSKT INNEHÅLL
Uttrycket Allas Lika Värde (ALV) har blivit ett argument i många sammanhang, och anklagelsen att man bryter mot tesen verkar fruktas av de flesta svenskar. Diskussioner avslutas ofta, när någon säger, att motståndarens argument bryter mot ALV. Påståendet om ett lika värde baseras i grunden på en felöversättning av ordet ”dignity” i FNs allmänna rättighetsförklaring. Ordet ”dignity” översattes fel till ”värde” (ej värdighet, vilket betyder något annat). Man avsåg också främst medborgare, som levde inom nationalstater.
Innebörden av det universella människovärdet har traditionellt varit, att godtyckliga tvångsåtgärder och dylikt inte får ske mot någon (medborgare eller ej). Alla skyddas till liv och lem och oavsett ursprung. Stater, organisationer eller enskilda får inte begå illegala eller omänskliga övergrepp mot andra. Andra åtgärder, som kan kopplas till människovärdet, var av rätt tillfällig natur. Så det universella människovärdet innebar främst ett förbud att agera skadligt mot någon (1).

Att därifrån gå till dagens krav att just ALV ska innebära, att främmande länders medborgare ska tillåtas att invandra till Sverige, och att svenskar därefter ska tvingas arbeta för att betala invandrarens levnadskostnader och i alla avseenden behandla denne på samma sätt som en medborgare, är något helt annat. Det är förödande stora krav på att agera för någon, och andra nationer syns heller inte tolka människovärdet på det nya och extrema viset. Så – ett felöversatt ord har av politiska skäl fyllts med ett annat innehåll än avsett i syfte att nå ett politiskt resultat. Och detta respekterar svenskar!

RASISMEN I SVERIGE ÄR AV RINGA OMFÅNG OCH BETYDELSE
Av politiska skäl vill kulturmarxister utmåla svenskar som rasister, trots att rasistiska ord och beteenden inte är vanliga i vårt land. Det finns få områden, där människor så strängt kontrollerar och reagerar på andras uttalanden. Men vänsterns identitetspolitik, vilken ju innebär att politisk makt skapas genom att göra folkgrupper (i detta fall invånare mot invandrare) fientliga mot varandra, är tydligen så effektiv på området, att argumentet ändå utnyttjas.

Med ”rasism” menas numera inte nödvändigtvis människors ord och beteenden. Istället beror existensen på två parters ”makt”/ställning i samhället:
Den enes rasism bestäms då av (a) hans makt plus (b) fördomar. Och (a)
en vit person påstås automatiskt ha mera makt än en invandrare, och många
hävdar, att (b) han som vit a apriori är bemängd med fördomar mot
invandrargrupper. Därmed är han självfallet skyldig till rasism… (2)

Den vita personen är således definitionsmässigt skyldig. Men att enbart göra frågan om rasism beroende av samhällsställning och hudfärg leder till, att påståenden om rasism blir en helt subjektiv anklagelse utan grund i några sakförhållanden. Anklagelserna förblir obestyrkta – och obefogade. Alla påståenden om rasism idag måste grundas på antingen individuellt beteende eller förekomsten av någon konkret politik, eftersom en påstådd offer-förtryckarrelation inte alls räcker. Allt fler vet ju nu, att den bara är en metod att vinna makt. Dessutom är metodiken i sig är rasistisk. Man påstår ju något djupt negativt just med motståndares ras som den nödvändiga utgångspunkten.

Rasism kan istället förekomma bland de påstådda offren: invandrarna, vilka ju ofta kommer från länder, där rasism är vanlig. Svartas klagomål på arabers attityder i MENA- länderna förekommer inte sällan. Och en negativ inställning till vita finns också – och uttryckes – av många invandrare. Men här gäller faktiskt regeln om full ömsesidighet. Vem det än är, som påstår negativa saker om någon annan just på grund av dennes ras, beter sig rasistiskt. Det finns inga undantag: försöket till undanflykt genom att hänvisa till invandrares påstådda offerposition är inget objektivt skäl.

VÄNSTERNS UPPFATTNING OM DEMOKRATI ÄR HELT FELAKTIG
Den traditionella synen på demokrati är, att alla intresserade får framföra sina ståndpunkter i olika frågor, få dem diskuterade och i val accepterade, ignorerade eller förkastade. De, som hävdar den synen, kallade Marika Formgren i en viktig artikel 2014 för Åsiktsfrihetsdemokrater (3). Dessa personer står i motsättning till andra som hävdar en ny syn på demokrati, vilken innebär att personer , som vill delta i den offentliga diskussionen måste dela en gemensam ”värdegrund”. Annars bör de inte delta i debatten utan ska helst ignoreras och inte ha tillgång till politiska fora och olika medier (vilken censur också genomförs genom Politisk Korrekthet/åsiktskorridoren). Dessa ”Värdegrundsdemokrater” torgför alltså en för Sverige ny syn på vad demokrati betyder. De drivande är naturligtvis kulturmarxister och utnyttjar postmodernistiskt metoden att omdefiniera begrepp på ett sätt, som innebär en stor förändring av samhällets grundvalar.

Den värdegrund, som man bör hålla med om, innehåller inte ståndpunkter gällande rent ekonomisk politik (det skulle skrämma bort för många, som minns östblockets sammanbrott). Men det innebär inte att den i övrigt är neutral. Istället har dess åsikter ofta kontakt med identitetspolitik med dess gruppering av människor i offer och förtryckare. Och själva utgångspunkten: åsikten att den fasta basen för demokrati inte är fri offentlig diskussion om samtliga politiskt intressanta och viktiga ämnen, är från frihets- och demokratisk utgångspunkt helt förkastlig. Utan åsiktsfrihet och fri kommunikation har man ingen verklig demokrati (4).
Eftersom media och mycket offentlig diskussion styrs av politisk korrekthet (5) upplever Sverige redan censur, vilket är ett diktatoriskt inslag i samhället. Om ingen kraftfull motaktion sker, kommer vi så småningom antagligen uppleva att värdegrunden radikaliseras och åsiktskorridoren smalnar. Presentationen av Politisk Korrekthet som snällhet och hänsyn mot medmänniskor är falsk; PK är bara inledningen till en allt hårdare censur och så småningom ett mycket brutalt åsiktsförtryck i kombination med en alltmer reducerad personlig frihet. Borgerliga partier, som medverkar till detta, har inget existensberättigande.

FASCISMEN VAR AVSEDD SOM EN FÖRBÄTTRING AV SOCIALISMEN
Fascismens ledare i Italien – Benito Mussolini – skrev 1932 en grundläggande programskrift, i vilken han beskrev ideologin och dess politiska konsekvenser. Den var dock huvudsakligen spökskriven av Giovanne Gentile, som var en av Europas ledande filosofer under seklets tre första decennier men numera är helt ignorerad. Gentilis ideologiska arbeten ledde till att han blev kallad ”Fascismens Fader”.
På samma sätt som Mussolini var Gentili marxist och tidigare aktiv socialist, men ville utveckla detta ide´system, då klasskampen inte visat sig vara tillräcklig för att leda till revolution. Han fann lösningen i nationalismen, som han insåg kunde skapa starkare band till medborgarna väl kombinerad med marxism. Författaren Dinesh D´souzas slutsats beträffande Gentiles ideologiska syn är:”Fascists are socialists with a national identity”(6). För Gentile var:“ fascism… nothing more than a modified form of socialism, a socialism arising not merely from material deprivation but also from an aroused national consciousness..”(7).
Klasskampen nedtonades genom nationalismens krav och syn på landet som ett harmoniskt folkhem. I det fascistiska samhället underkastar sig människorna frivilligt – precis som i det marxistiska – dess representanter, och individens handlingar är helt inriktade på att tjäna samhället dvs i praktiken staten. Överensstämmelsen på så många områden med socialismens utopi är påfallande. Nationalismen fick sedan en mot andra nationer aggressiv inriktning.

(1) https://nyadagbladet.se/kronikor/mantrat-allas-lika-varde-ett-ingrepp-pa-manniskors-rattigheter/
(2) https://www.frihetsportalen.se/2019/02/den-nya-rasismen-i-sverige/
(3) http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/
(4) https://nyadagbladet.se/kronikor/vardegrundsdemokrati-ar-ingen-riktig-demokrati/
(5) https://petterssonsblogg.se/2018/03/20/vad-innebar-egentligen-politisk-korrekthet-pk/ (6)https://assets.ctfassets.net/qnesrjodfi80/15IS7l6mUeGYoIqi6awMkS/af6a902f97b4f0a5c3e8c4112d8bd8d0/dsouza-is_fascism_right_or_left-transcript.pdf
(7) https://www.dineshdsouza.com/news/fascisms-karl-marx/

Dan Ahlmark är ekon. lic. och jur. kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav hösten 2017 ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.