Remissvar till regeringens förslag om tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen

Remissvar till regeringens förslag om tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen 1Klassiskt liberala partiet är som bekant inte representerat i Sveriges riksdag. Men alla i Sverige har rätt att inge yttranden på regeringens lagrådsremisser, oaktat huruvida man tillhör någon remissinstans. Frånvaro på regeringens remisslista hindrar inte att yttrande likväl ges in.

När det gäller regeringens senaste försök att kringskära demokratin av den anledningen att regeringen själv och riksdagen, och för den delen även tidigare regeringar och riksdagar under långa tider, visat sig vara kortsiktiga, beslutsimpotenta och oförmögna att ta till vara medborgarnas intressen så måste det försöket kvävas i sin linda. Fri debatt publicerar Klassiskt liberala partiets remissvar i sin helhet.

Magnus Jönsson, redaktör Fri Debatt

Klassiskt liberala partiets remissvar

Nej. Nej, nej och åter nej. Ni, kära riksdagspolitiker, har visat med all önskvärd tydlighet att ni inte klarar av att sköta statens mest basala uppgift, att skydda svenska folket i tider av större kris. Ni har inga beredskapslager, ingen överkapacitet i vården för oförutsedda händelser och i tider av sådan kris skickar ni fram myndighetspersoner som uppenbarligen inte kan kommunicera begripligt.

Ni har förbrukat det lilla förtroende någon eventuellt kunde tänkas hysa för er, och nu vill ni ha mera makt att göra ännu mera dumheter med? Inte en chans säger vi. Förslaget avstyrkes därför helt, men kanske kan det användas för att lindra bristen på toalettpapper?

Kaj Nyström
Ordförande, Klassiskt Liberala Partiet