”Värdegrunder” eller åsikts- och yttrandefrihet?

 

Human Rights Equality Rainbow Lgbt  - SharonMcCutcheon / Pixabay
SharonMcCutcheon / Pixabay
I Wikipedia beskrivs begreppet värdegrund som “Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion”.

 

Idag möts medborgarna i Sverige av formaliserade värdegrunder inom hela den offentliga sektorn. Både inom skolan och inom vården men även inom polisen och försvaret. Även många större privata företag har börjat följa den här trenden. Anställda inom den offentliga sektorn men även inom många privata företag ”exponeras regelmässigt” för dessa värdegrunder under arbetstid. Inom exempelvis skolan så uppmanas de anställda att implementera skolans värdegrunder i barnens och elevernas vardag.

Vilka är då problemen med dessa värdegrunder? Redan i Wikipedias beskrivning av begreppet värdegrunder så stipuleras det att värdegrunder handlar om “ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar”. Vidare så konstateras att “Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion”. Att “gemensamma etiska grundvalar eller värderingar” och “de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion” i form av värdegrunder, här krockar med medborgarnas grundlagsskyddade rätt till åsikts- och yttrandefrihet är helt uppenbart.

Tanken på att alla medborgare i Sverige kanske inte omfattar dessa “gemensamma etiska grundvalar eller värderingar”, verkar överhuvudtaget inte falla förespråkarna av värdegrunder in? Eller också så kanske de tycker att alla som inte tycker som just dom gör måste vara “omedvetna” och därför behöver “upplysas” med hjälp av just värdegrunder? Att dom helt verkar ha förträngt att politisk agitation eller ens diskussioner om politik av gammal hävd inte får förekomma på arbetsplatser eller i skolor verkar rätt så uppenbart. Ännu mer uppenbart är här att just fenomenet “värdegrunder” i mångt och mycket handlar om politiserad värdegrundsindoktrinering av främst offentliganställda och skolbarn. 

Att den “gemensamma etiska grundvalen” för alla värdegrunder utgörs av principen om “alla människors lika värde” gör att dessa värdegrunder kan ifrågasättas redan ifrån början. Principen är i sig själv helt meningslös då ingen kan definiera på vilket sätt “alla människor är lika mycket värda”. Principen låter “rättvis” och attraherar många då den helt bygger på känslor. Om principen om “allas lika värde” inte har någon bäring i verkligheten så faller även principen om “jämställdhet” på sin egen orimlighet. Begreppet jämställdhet står dessutom i direkt motsatsställning till begreppet jämlikhet då jämställdhet förutsätter särbehandling. Jämlikhet däremot innebär ju de facto att ingen skall särbehandlas på grund av just kön, ras eller religion.

Att medborgare både i skolans värld och på sina offentliga arbetsplatser utsätts för politiserad värdegrundsindoktrinering står i direkt strid med deras grundlagsskyddade rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Att staten här bär det yttersta ansvaret för denna politiserade värdegrundsindoktrinering utgör ett allvarligt hot mot den representativa demokrati som staten är satt att förvalta. Det måste vara medborgarna som styr staten och inte staten som styr medborgarna. Valet står här emellan politiserad värdegrundsindoktrinering eller åsikts- och yttrandefrihet.