Varför vindkraftverk i Sverige?

Varför vindkraftverk i Sverige? 1Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Varför tillåts uppförande av vindkraftverk i Sverige, när deras el inte utnyttjas i landet, när uppförandet av maskinerna inte medför någon som helst nytta för befolkningen, som tvingats subventionera dem med miljarder, utan enbart oreparabel skada på natur och människors hälsa?

Bland alla svar framgår dessa tre som avgörande viktiga.

Den svenska odemokratiska rättstillämpningen, den svenska inskränkningen av äganderätten och politikers oförmåga att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information.

Svensk odemokratisk rättstillämpning demonstreras i varje domslut där grundlagens åsidosätts eller beslutet hänvisar till ”förarbeten” för att rättfärdiga domstolars politiska tolkning av gällande lag. När jag som enkel medborgare förundras över med vilken lätthet gällande lagar kringgås för att främja en så simpel sak som maskiner i naturen, möter jag en skrämmande rättsosäkerhet inbyggd i svensk rättstillämpning genom att myndigheter och domstolar alltid hänvisar till ”förarbeten” när de tar sig rätten att tolka lag så att den ger dem rätt att tillåta vindkraftverk i naturen. Svensk medborgare kan aldrig veta vad som följer en svensk lags bestämmelser genom att läsa lagens bokstav vilket alltid är grunden i moderna västerländska demokratiers rättstillämpning. Vikten av lagens bokstav framhöll till och med Trumps nyvalda domare i Hösta Domstolen genom att försäkra att alltid tillämpa lagens bokstav ”as it is written”.

Sedan 2009 har jag ställt frågan till regering, myndighet och domstol därför att det för mitt enkla förstånd är fullständigt vettlöst att tillverka mer ström när landet redan har ett besvärande stort överskott av CO2-fri el som levereras varje sekund med nästan 100 % säkerhet. Jag kan inte förstå varför då skövla natur med maskiner som gör el bara ibland när det blåser? Att maskinernas el hittills aldrig har använts i landet bevisas entydigt i den statistik som Svenska Kraftverk varje dag lägger ut på Nätet där det visas att landets export av el alltid varit större än el från maskinerna. Tvingas därför dagens Mp-ledda klimatpolitik att stänga landets väl fungerande och helt fossilfria kärnkraftverk för att bereda plats åt skadlig el från vindkraftverk? Och tvingas vi medborgare av beslutet om vindkraftverk att betala ytterligare hundratals miljarder för nya kraftledningar för vindel som inte kan transporteras i det vanliga tillräckliga nätet?

Frågan varför vindkraftverk var nyss grunden för en folkomröstning i Malung-Särnas kommun där en klar majoritet inte ville ha dessa maskiner i sin natur.

Frågan varför ställdes aldrig uttryckligen av statens SVT, SR vanligt opålästa programledare. Men kommunalrådet som hade bestämt sig för att strunta i vad befolkningen ville, påstod att kommunen skulle tjäna på det, att nya jobb skulle skapas, att några godkända föreningar skulle få en liten summa från det tyska bolaget som ville bygga, påståenden som är osanna.

Att frågan om maskinerna överhuvudtaget blev aktuell i Malung är en följd av att M. Olofsson (C) 2010 i Reinfeldts regering bröt mot grundlagens om kommunalt självstyre genom att alltid låta staten genom länsstyrelser avgöra frågan om stora och många maskiner om kommunfullmäktige inte utnyttjade ett kommunala ”veto”. Samtidigt meddelade regeringen att den hade gett en bekant lobbare för maskinerna uppdraget att ta bort kommunernas möjlighet att säga nej till maskinerna och dessutom att all Sveriges el till 2040 skall komma ”förnybart, grönt” från flera tusen ytterligare vindkraftverk.

Regeringsform inleds klart och tydligt med att grunden för vårt statsskick är ”kommunal självstyrelse”, det kommunala planmonopolet som innefattar all byggnation i kommunen. Varje ändring av grundlagen anses vara så viktig så att den måste godkännas av två riksdagar med val emellan. Men trots det ändrades grundlagen på flera punkter när befolkningen i lag tvingades att betala för utbyggnaden med en ”avgift”, inte skatt, som helt sonika lagts till regeringsformens 4.e paragraf om riksdagens rätt att ta upp ”skatt till staten”. Avgiften specificerades 2003 genom lag om elcertifikatavgift kompletterad med lag om kvotplikt 2010.¹

Inga protester från något håll noterades. Ingen protesterar heller när Sveriges domstolar, som skall vara oberoende av politiska makten enligt grundlag, lyder order från minister M. Olofsson att gällande säkerhetsbestämmelser i EU-Maskindirektiv inte får ingå i prövning av maskiner vindkraftverk. Denna svenska rättshanteringen hör inte hemma i en rättsstat.

Äganderätten av fast egendom styrs i Sverige av en lag från 1637 om s.k. Bergsstaten som stadgar att den är ägare till all svensk mark under en meters djup trots att varken Regeringsformen eller någon annan gällande internationell lag anger denna inskränkning av äganderätten. Denna föråldrade inskränkning, från tiden av enväldig makt som stod över lag, har i vår moderna demokratiska tid medfört att vem som helst, utlänning eller svensk, har rätt att på annans egendom borra och gräva efter eget behag utan medgivande av markägaren. Naturligtvis avspeglas denna föråldrade inställning till äganderätt även i Regeringsformens bestämmelse om Allemansrättens inskränkning av äganderätten där vem som helst skall ”ha tillgång” till naturen och precis som med stöd av Bergsstaten kunna berika sig på andras egendom. Svenska statens föråldrade synsätt på enskild egendom hör heller inte hemma i en moden rättsstat. Se vilket elände som USA:s ålderdomliga grundlag ställer till med numera. Äganderätten måste skyddas även i Sverige, Bergsstaten måste undanröjas och strafflagen måste kompletteras med ett förbud att olovandes berika sig på andras egendom.

Politikers oförmåga att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information är grunden till att den nu beslutat att tvinga på medborgarna en helt omvälvande framtid där de inte får äta kött, inte köra bil, inte flyga, inte resa som de vill, inte, inte, inte. All denna kommande ändring grundas i påståendet att en kommande klimatkatastrof beror på att mänskligt skapad CO2 värmer atmosfären. Regeringen säger klart och tydligt att den politiken grundas i ”bedömningar som görs av forskarna i FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC.” och ”omfattande svensk forskning genomförd av universitet och högskolor samt på forskning av Rossby center vid SMHI.”

Varje medborgare kan via Internet informera sig om fakta att IPCC:s rekommendationer till politiker, den s.k. ”sammanfattningen för beslutsfattare”, författas av politiker från alla stater i FN där de flesta är skurkstater och diktaturer som utnyttjar tillfället att berika sig på de bidrag som skapas av påstått klimathot. Inga ”forskare” ingår där. Politikerna i IPCC hävdar att de har stöd för sina påståenden om CO2:s farlighet av 97 % av forskarna utan något som helst bevis i form av redovisad falsifierbar vetenskaplig klimatforskning om farligheten. Den forskning om klimatet som bevisligen äger rum, t.ex, av Svensmark om molnbildning, motsäger FN:s påstående om farligt CO2. Regeringen vägrar att svara på var den påstådda svenska forskningen är genomförd? Av vem? Vilka mätningar visar en farlig verkan av halten CO2 i atmosfären? Universitet, högskolor och Rossby center anger själva att de inte bedriver forskning om klimatet.

Ett påtagligt bevis för hur FN:s obevisade påståenden redan drabbat svenska folket är inte bara skövlingen av landskapet med farliga maskiner utan också att regeringen tagit folkets skatt och skänkt den till FN:s Klimatfond, inte bara de 4 miljarder som den krävt, utan plussat på med ytterligare 4 miljarder extra. Skattepengar som nu saknas i vård och omsorg. Varje medborgare kan också enkelt via Nätet konstatera att avtvingade bidrag till alla tusentals svenska maskiner vindkraftverk, elcyklar, solpaneler, som skulle minska landets utsläpp av CO2 och därmed rädda klimatet, har lett till ökning av landets utsläpp, inte minskning.

Politiker i Sverige tycks inte ha den intellektuella kapacitet som erfordras för att kunna tillgodogöra sig vetenskaplig information, utan godtar ovetenskapliga utsagor från av dem betalda människor utan redovisad vetenskaplig kompetens. Den intellektuella förmåga tycks inte finnas i Sveriges regering att kunna tillgodogöra sig omfattande vetenskaplig information så som representerad i professor G. Petterssons bok, – Falsk alarm. Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt – eller professor L. Bengtsson, – Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat. Men bland alla tusentals anställda på regeringskanslierna borde det kunna finnas folk med den egenskapen och därför kunna påtala att antropogen CO2 inte värmer atmosfären till en katastrof och även kunna förklara att ”de IPCC-stödda kolcykelmodellerna är teoretiskt osunda, oförenliga med basala empiriska data för koldioxidens relaxationskinetik och jämviktsfördelning, samt otjänliga för hur länge antropogena koldioxidutsläpp stannar kvar i luften.” De borde också kunna förklara för Sveriges regering att mänskligt utsläpp av CO2 inte kan skapa en katastrof, inte kan värma atmosfären, inte höja havsnivån, inte orsaka oväder, inte sänka atoller, inte starta skogsbränder o.s.v. därför att det finns alldeles för lite kvar av livets gas i atmosfären efter årmiljarder med högre halt. De borde också få politiker att inse fakta att atmosfären inte värms vidare då troliga uppvärmningen på knappt märkbara 0,7 gr C på 1900-talet avstannade 1998.

Politiker påstår ständigt att ”vi måste lyssna på vetenskapen”, men vilken vetenskap? Är det den som ständigt basuneras ut av IPCC:s gissningar och ständigt upprepas av alla de förståsigpåare som de avlönat eller t.ex. professor G Petterssons som med 182 hänvisningar till hundratals utförda studier redovisar att politikernas påstående om mänskligt utsläpp av CO2 värmer atmosfären är felaktig.

Naturligtvis ändras klimatet alltid, har gjort så i miljoner år och kommer alltid att göra så. Men det beror inte på mänskligt utsläppt CO2.

Om det finns politiskt förnuft i Sveriges regering borde man kunna inse att klimatändringarna inte kräver de föreslagna ändringarna av hela samhället och istället inse att resurser används för att undanröja verkliga av människor skapade hot mot haven, mot skogen, mot biologisk mångfald, mot hela naturen och som beror på mänsklig girighet och inte på livets gas CO2.

1. Elcertifikatsystemet