Vilka är libertarianismens viktigaste mål idag?

Vilka är libertarianismens viktigaste mål idag? 1

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades  tidigare på Frihetsportalen 2020-04-15.

Sveriges mest betydelsefulla frihetliga ideologi är idag libertarianismen. Den är principiellt och konsekvent frihetlig utan att därför vara utopisk i meningen: ”byggd på illusioner och därför utan kontakt med verkligheten”. Den ekonomiska delen av libertarianism – fri marknadsekonomi – är väl beprövad och skälet till dagens levnadsstandard. Många partier hyllar idag marknadsekonomi, men de flesta begränsar denna samtidigt och ibland allvarligt. De största skillnaderna jämfört med dagens socialdemokratiska, socialliberala och socialkonservativa partier ligger i att libertarianismen konsekvent upprätthåller individens alla rättigheter och inte accepterar socialistiska begränsningar.

Attityderna hos tidigare borgerliga partier har medfört, att samhällets politiska glidning åt vänster aldrig hindrats utan bara saktats ned under de rätt fåtaliga borgerliga regeringsperioderna – för att sedan fortsätta! Man kan mot detta ynkliga resultat fråga sig vilken meningen då är att rösta på partierna i den fd Alliansen. De kan idag alla betecknas som socialliberala med antingen vänster- eller centerorientering. M och KD kan kanske under vissa omständigheter bli mera frihetliga och lämna fållan, men det är oklart. SD säger sig vara socialkonservativt, men låter ibland som äldre tiders socialdemokrati. Det kan vara en fördelaktig taktisk position i dagens Sverige, men är i längden meningslös. Om man inte söker påverka människors attityder, vilka idag ofta är djupt kollektivistiska, genom att vara mera frihetlig i sin politik, kommer ett eventuellt reformarbete i framtiden lett av SD inte ändra mycket – bortsett från några områden såsom invandring.

De djupa problem och den beklagliga politik Sverige fört och för på många områden möts av de förment borgerliga partierna inte med en kraftfull ideologisk argumentation kombinerad med radikala reformförslag. Istället flyttar man bara runt möblerna, ger kanske några av dem nya överdrag och köper ett nytt soffbord i välfärdsstatens vardagsrum. Det är inte tillräckligt.

LIBERTARIANSK POLITIK
Den libertarianska rörelsen bör därför klart ange en ändrad inriktning i svensk politik. Främst på följande områden är det viktigt att man signalerar sin hållning:
Svensk utrikespolitik ska vägledas av frihetlig nationalism. Det innebär bland annat eliminering av Sveriges deltagande i all politisk globalism och återtagande av till EU överlämnade befogenheter och makt – bortsett från vad som är nödvändigt att upprätthålla ett europeiskt frihandelsområde – till nationalstaten Sverige. Deltagande i en federal EU-union ska inte ske.
Invandring till Sverige stoppas tills en folkomröstning skett gällande tillåten årlig volym invandrare av alla kategorier. Nya kriterier för urval av invandrare formuleras. Den libertarianska ideologin måste självfallet ibland väga olika rättigheter mot varandra. Medborgarna äger landet, deras rättigheter är mera grundläggande, och de har rätt att bestämma villkoren för invandring.
Avslutande av massindoktrineringen av svenskarna. Den skamliga vänsterinriktningen i offentliga media är bara en mindre del av denna hårda och kontinuerliga indoktrinering.
Det inledningsvis viktigaste inrikespolitiska målet är eliminering av kulturmarxismen i Sverige. Den politiska korrektheten/åsiktskorridoren förvrider och förgiftar svenskarnas verklighetsuppfattning och åsikter på ett otal viktiga områden. Stödet och uttrycken för kulturmarxism rensas bort i all offentlig förvaltning genom hårda och upprätthållna krav på politisk neutralitet liksom allmänt de uttryck för postmodernism, som strider mot förnuft samt logik och främst är uttryck för kollektivistiska/ socialistiska ideer.
Ett mycket viktigt mål på medellång sikt är reformering av hela det svenska utbildningssystemet. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för ökad kunskapsinhämtning; ett av delmålen är att hindra fortsatt indoktrinering genom vänsterns utnyttjande av all utbildning för detta syfte.

Innan hypotesen om global uppvärmning bekräftats i praktiken – och inte genom diskutabla modellsimuleringar – genomförs inga offentliga åtgärder orsakade av den hypotesen.
Den samhälleliga politiken allmänt inklusive den ekonomiska ska inriktas för att främja en snabb och kraftfull vitalisering av samhället och marknadsekonomin. Konsekvensen är en orientering mot att i alla åldrar och på alla områden låta individer utvecklas maximalt utifrån sin kapacitet. Det realiseras på många sätt såsom exempelvis ändringar i utbildningssystemet, avregleringar, lägre skatter och avgifter samt konkurrensutsättning av den allra största delen av den offentliga sektorn (fortfarande med offentlig finansiering). Detta är ett första steg i arbetet att skapa en Civil VälfärdsStat (CVS).
På en mängd områden bör reformer ske i syfte att skapa ett mera frihetligt samhälle. Detta måste dock ske på ett överlagt sätt och i ett tempo, som inte orsakar nämnvärda temporära problem. De ovanstående åtgärderna är bara inledningen av byggandet av det goda frihetliga samhället – den Civila VälfärdsStaten.

NÅGRA KORTA KOMMENTARER GÄLLANDE FÖRSLAGEN
Frihetlig nationalism betyder att länder har rätt att beträffande alla viktiga frågor låta de egna medborgarna fatta de avgörande besluten. Det innebär också respekt för det egna landets särprägel och en vilja att skydda den egna nationens sätt att bygga det moderna samhället (1). Deltagande i politisk globalism ska undvikas (2). Beroende på bland annat EUs många brister, där kommissionens bristande demokratiska legitimitet och EU-parlamentets svaga ställning är några, samt unionens katastrofala val av politik på viktiga områden är deltagande i en federal unionen utesluten (3). Detsamma gäller FN, som utvecklas i riktning mot att bli en bestämmande global organisation. Att lämna FN är att föredra (4) där ett ytterligare skäl är karaktären av de flesta medlemsstater, som medför, att dessa inte kan tillåtas få inverka på svensk politik (5).

Några lämpliga riktlinjer för invandringspolitiken finns i följande artiklar (6).
Sedan 1940-talet har socialdemokratin byggt upp en massindoktrinering av den svenska befolkningen genom ett stort antal instrument, där bara några är massmedia; andra gäller skolmyndigheter och skolor, viss högre utbildning och studieorganisationer; det offentliga och privata kulturlivet; NGOs och folkrörelser; fackföreningsrörelsen och annat (7). Hur man kan börja att eliminera detta grepp beskrivs i en annan artikel (8).

Kulturmarxismen genomför idag ett totalangrepp på samhällets viktiga värderingar och institutioner (9). Grunden är då postmodernismen med dess koppling till marxismen. Politisk korrekthet (10) är bland annat avsett att vara ett hinder att kritisera kulturmarxismens djupt felaktiga åsikter och utgör ett direkt angrepp på åsiktsfriheten. Det hör därför hemma blott i diktaturer.
Skolsystemet är idag inte uppbyggt för optimal kunskapsinhämtning för individerna utan uppfyller främst krav utifrån vänsterinriktade utbildningsfilosofier. Arbetsbelastningen under skolans tolv år är exempelvis felfördelad liksom sättet att lära (ut) inklusive den bristande individualiseringen i lärandet. Bland svagheterna i universitetsutbildningen kan bara nämnas vänsterindoktrineringen av studenter inom vissa fakulteter och program.

Under de senaste åren har inga skäl tillkommit för att tro på hypotesen om global uppvärmning byggd på modellers simulering av världens temperaturutveckling. Verkliga och korrekta data har ännu inte bekräftat hypotesen. I stället har analyser av den tillämpade metodiken kraftigt ökat tvivlet på utnyttjade modeller (11).

I ett gott samhälle tillåts skillnaderna mellan människor att explodera i alla avseenden genom att dessa ges maximalt utrymme för att uttrycka sina ideer, kreativitet, intelligens och arbetsförmåga (12), och belöningssystemen ska stimulera sådana produktiva insatser. Det offentliga kan uppmuntra detta på olika vis (utformning av utbildningssystemen, skattesystem, avregleringar osv) och underlätta ett ökat nyföretagande pga dess samhälleliga betydelse. I kombination med den generella vitaliseringen och utbyggnaden av marknadssystemet och den ökade dynamiken i samhället sammanfaller det fria samhällets – och den Civila VälfärdsStatens – mål med både individernas och företagens (13).

(1) https://nyadagbladet.se/kronikor/en-ny-nationalism-tar-form-i-europa/
(2) Se : https://nyadagbladet.se/kronikor/den-politiska-globalismen-sveriges-storsta-samhallsfiende-del-1/ och https://nyadagbladet.se/kronikor/den-politiska-globalismen-sveriges-storsta-samhallsfiende-del-2/
(3) https://www.nyatider.nu/varfor-skall-sverige-inga-i-the-united-states-of-europe-use/
(4) https://www.nyatider.nu/fn-ett-hot-mot-nationalstater-i-vast/ och https://nyadagbladet.se/kronikor/varfor-sverige-bor-lamna-forenta-nationerna/
(5) https://nyadagbladet.se/kronikor/fn-har-alltfor-manga-motbjudande-medlemsdstater/
(6) Se under rubriken Invandringspolitik i: https://nyadagbladet.se/kronikor/libertarianska-perspektiv/ samt beträffande invandrares värderingar och åsikter: https://nyadagbladet.se/kronikor/en-komponent-i-en-libertariansk-invandringspolitik/ Beträffande skador åsamkade det svenska folket se: https://www.frihetsportalen.se/2019/03/vilka-negativa-konsekvenser-orsakar-invandrare-for-svenskar/
(7) https://www.contra.nu/contra-articles/massindoktrineringen-i-sverige/
(8) https://www.contra.nu/contra-articles/hur-ska-massindoktrineringen-atgardas/
(9) https://nyadagbladet.se/kronikor/det-breda-angreppet-pa-sverige/
(10) https://petterssonsblogg.se/2018/03/20/vad-innebar-egentligen-politisk-korrekthet-pk/
(11) http://www.klimatupplysningen.se/2019/10/11/varfor-en-forskare-forkastar-klimatprognoserna/
(12) https://www.frihetsportalen.se/2019/06/vad-betyder-egentligen-individualism
(13) Se under rubriken Libertarianismens samhällsmål i : https://www.frihetsportalen.se/2020/01/varfor-valja-libertarianism-som-livssyn-4-nagra-viktiga-samhallsmal

Dan Ahlmark är ekon lic. och jur. kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav hösten 2017 ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.