Ny (min) vision för Sverige

Ny (min) vision för Sverige 1
Sverige och svenska politiker har de senaste decennierna förärat riket med en rad problem, som de själva inte tycks ha någon lösning på. Jag ska här inte sitta och nagelfara problemen, vem som orsakat dem eller när.

När jag själv får bestämma

Istället vill jag presentera min vision om hur det borde vara, hur vi ska komma dit och ungefär när. Som det flesta förstår handlar det om lagstiftning som ger en annan inriktning, ett annat utfall för Sverige. Grundinställningen för min vision är fria medborgare i frivilligt samarbete. Eller annorlunda uttryckt mindre stat – mer vi, mindre vanmakt – mer egenmakt. En transformering från välfärdsstat till välståndssamhälle.
Inte ens dagens höga skatter är ett stort problem, om man får något vettigt för dem. Så därför prioriterar jag vettig hushållning med skattemedlen framför drastiska sänkningar av skatten. Men visst ska vi med tiden sänka skatten.

Dag 1

Klimatet

Så, det jag skulle göra om jag helt diktatoriskt, eller med egen majoritet i riksdagen skulle göra, är att stifta lag som avskaffar all klimatpolitik. Koldioxidneutral energibeskattning införs. Den skatten ska i takt med förbättrat budgetläge helt avskaffas.

FN

Inga beslut får fattas med hänvisning till FN-IPCCs påståenden om växthuseffekt och framtida klimatförändringar. Därmed kan alla förvaltningar, från statliga till kommunala och privata företag spara in de kostnader de har för personal med uppdrag att ”bevaka” klimatet och lägga sitt veto över verksamheten. En direkt effektivitetshöjande lagstiftning alltså. Min ordbehandlare rödmarkerar i sann marxistisk anda omgående ordet effektivitetshöjande, som om den inte visste vad det är eller att ordet inte existerar.

Media

Denna lagstiftning kan genomföras dag 1 vid makten, utan vidare utredningar och remissrundor. Media kommer att få spatt, krupp och hjärtsnörpen, allt på samma gång. Det är bra, för det kommer att rensa ut delar av ”lügenpresse” och tvinga resterande till tillnyktring inför sitt journalistiska uppdrag. (Tanken på nyktra journalister för mina tankar tillbaks på min ungdom som färsk fotograf i tidningsbranschen. På den tiden var journalister berusade på alkohol inget ovanligt på redaktionerna. Senare kom de att berusa sig på marxistisk teori, identitetspolitik, feminism och annat) Presstödet avskaffas helt redan dag 1.

EU

Samma dag (nr. 1) skickas ett meddelande till EU att Sverige överväger att lämna unionen och som ett led i denna översyn kommer vi att skärpa gränskontrollerna. Därefter stiftar vi lag som kräver att den som kommer till Sverige som turist ska deklarera hur länge de avser att vara här samt att de har tillräckligt med egna pengar för sitt uppehälle under den tiden. Maximalt tillåten vistelse i Sverige som turist bestäms till tre månader per kalenderår.

Invandring

Alla som vill invandra till Sverige ska ansöka om tillstånd för detta på en svensk ambassad i utlandet. Antalet ambassader som tillhandahåller denna tjänst kommer att begränsas till max två per världsdel. Vid ansökan skall en korrekt identifiering genomföras. Sökande skall lämna DNA-prov, fingeravtryck från båda händernas alla fingrar, samt ska båda ögonen scannas för näthinne-ID. Svensk personal tar ID-foto av den sökande.

Sedvanliga uppgifter om skolgång, yrke och medicinsk historia ska lämnas i verifierad form. Sådana uppgifter får lämnas pö om pö av den sökande. När både sökande och svensk myndighetspersonal anser att lämnad information räcker för en prövning inleds själva handläggningen av ärendet.

Under handläggningstiden får den sökande inte besöka Sverige ens som turist. Sådant besök straffbeläggs med livstids utvisning (besöksförbud). Immigrant ska i förväg redovisa styrkt intyg om tillräcklig inkomst som räcker till för både den sökande och eventuellt medföljande familj. Svenskt medborgarskap kan straffri invandrare ansöka om efter tio år i Sverige.

Asyl

Asylsökande anmodas i första hand söka asyl vid en svensk ambassad utomlands. Förutom samma krav på redovisning av identitet och meriter skall en noggrann redovisning av skyddsbehov redovisas, så att myndigheten kan utvärdera om rätt till asyl föreligger. Person som i Sverige söker asyl eller immigration utvisas omgående och får ej återkomma som turist. Detta hindrar dock inte att korrekt ansökan sker vid anvisad ambassad.

Gränsskydd

De resurser (pengar) som med dessa förändringar frigörs vid migrationsverket överförs till gränsskyddet. Svensk medborgare med vitsordat god moral och gott omdöme får söka tjänst vid gränsskyddet på meriter erhållna via utbildning och arbetsliv.

Utredningar

En utredning tillsätts för att utreda svenska medborgares rätt till beväpning i självförsvarssyfte, självförsvarsrättens omfattning, egendomsskyddet och äganderätten. Utredningen skall vara klar att skickas på remiss inom tre månader. Utredningen lämnar även förslag till frågor som bör utredas angående civilförsvarsplikt.

Beslut tas om snabb översyn av regleringsbreven till samtliga myndigheter. I synnerhet Trafikverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och SIDA blir föremål för denna översyn. Myndigheten för stöd till trossamfund läggs omgående ned. Ett antal andra myndigheter kommer inom kort att meddelas samma sak.

Dag 2

Dag 2 beslutas om översyn av Sveriges militära försvar, kommunernas självstyre, sjukvårdens finansiering och huvudmannaskap, arbetsmarknadens regelverk med avsikt att bryta upp nuvarande monopol för vissa aktörer. En översyn av högre utbildning och statens ansvar för forskning inleds. Frågan om fortsatt medlemskap i FN ges en översyn. Alla ingångna avtal och ratificierade resolutioner granskas och de som inte överensstämmer med svensk politik sägs upp.

Dag 3

Dag 3 och följande tid övergår arbetet mer till att förfina redan etablerade visioner, skapa nya och givetvis utvärdera dem mot utfallet av genomförd politik. Målsättningen ska vara en minskad statsapparat, ökat självstyre och egenmakt, samt ett totalt skattetryck om högst 20% på intjänade medel år 2035.

Debatt inleds om att på sikt göra Sverige till en konstitutionell republik.